தமிழ் கவிதை

Image of a dancer
Photo by Ahmad Odeh on Unsplash
பிறந்தான் அவன் அவனாய்
வளர்ந்தான் அவன் அவளாய்
கம்பீரம் கொண்டான் அவனாய்
நளினம் கண்டான் அவளாய்
மாற்றங்கள் கண்டான் அவனாய்
ஒதுக்கப்பட்டான் அவளாய்
விமர்சனங்கள் ஏற்றான் அவனாய்
முன்னேற துடித்தான் அவளாய்...

அவனும் அவளுமாய்  ஓர் உடலில்
தன்னுள் கண்டான்
அவனும் அற்ற அவளும் அற்ற
திருநங்கையாய் அவன்(அவள்?)!!

மூடர்கள் உலகம்
கோஷங்கள் முழங்க
அர்த்தநாரீஸ்வரரை ஏற்ற மனம்
பக்குவம் அற்று
ஒதுக்கி தான் வைத்தது திருநங்கையை
திரு எனும் மரியாதை
வார்த்தையில் மட்டும் கொண்டதாய்...

தூஷணைகளும் தூற்றல்களும்
துரத்தும் சமூகத்தில்
துணிதலும் தன்னம்பிக்கையுடனும்
துரத்திச் சென்றாள் தன் கனவினை...

இன்று
எதிர் கோஷங்கள்
எத்தனையே முழங்கினாலும்
இவள் சலங்கையின் சலனம்
பதிலாகும்
மரண அடியாய்!!

This post is a part of Blogchatter Half Marathon.

Picture of the author.

Hi, I’m Seethalakshmi (aka) Preethi, a Poetpreneur who can help you find solace in reading, writing and/or gifting poetry. Drop an email at promisingpoetry5@gmail.com to get a customised poetry gift or to get honest feedback for your poetry.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •